مصوبات

تعداد بازدید:۱۶۵۵

- بهره برداری جهانی از تجربه جهانی در مبارزه با فساد

- تعمیم درس فسادشناسی و مبارزه با فساد در رشته های گوناگون

- پاسخگویی به نیازهای دستگاه های اجرایی در حوزه مبارزه با فساد

- طراحی مقیاس سنجش عینی اقتصاد کاربردی فساد در کشور

- بررسی و پیگیری پژوهشگاهی که می تواند حرکت مبارزه با فساد را سرعت بخشد